Terms & Conditions

Introductie Algemene Voorwaarden

Deze Website Standaard Voorwaarden geschreven op deze webpagina zullen uw gebruik van onze website, Realstats B.V. toegankelijk via website, beheren.

Deze Voorwaarden zullen volledig en van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website. Door deze Website te gebruiken stemt u in met alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn geschreven. U mag deze Website niet gebruiken indien u het niet eens bent met één van deze Website Standaard Voorwaarden.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Anders dan de inhoud waarvan u eigenaar bent, zijn Realstats B.V. en/of haar licentiegevers krachtens deze Voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze Website bevat. U wordt een beperkte licentie verleend uitsluitend voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

Het publiceren van enig Website materiaal in andere media;

 • Het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal;
 • Het publiekelijk opvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal;
 • Het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 • Het gebruik van deze Website op een manier die invloed heeft op de toegang van gebruikers tot deze Website;
 • Het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 • Het gebruik van deze Website om te adverteren of marketing te bedrijven.

Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en Realstats B.V. kan de toegang tot bepaalde delen van deze Website te allen tijde naar eigen goeddunken verder beperken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze Website zijn vertrouwelijk en u dient deze vertrouwelijkheid ook te handhaven.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Realstats B.V. behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.
Uw Privacy

Lees hier ons Privacybeleid .

Geen garanties

Deze Website wordt geleverd "zoals het is", met alle fouten, en Realstats B.V. geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of de materialen op deze Website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Realstats B.V., noch haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract. Realstats B.V., met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij Realstats B.V. in de ruimste zin van het woord van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en onkosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

Wijziging van de Voorwaarden

Het is Realstats B.V. toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

Overdracht

Het is Realstats B.V. toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, te cederen en uit te besteden.

Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Realstats B.V. en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk Recht & Jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de EU-wetgeving.


---

ENGLISH VERSION

Introductie Terms & Conditions

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Realstats B.V. accessible at website.

These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Intellection Property Rights

Other than the content you own, under these Terms, Realstats B.V. and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website. You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

Restrictions

You are specifically restricted from all of the following:

Publishing any Website material in any other media;

 • Selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
 • Publicly performing and/or showing any Website material;
 • Using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
 • Using this Website in any way that impacts user access to this Website;
 • Using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
 • Engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website; Using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Realstats B.V. may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party's rights. Realstats B.V. reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

Your Privacy

Please read our Privacy Policy here.

No warranties

This Website is provided "as is," with all faults, and Realstats B.V. express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

Limitation of Liability

In no event shall Realstats B.V., nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract. Realstats B.V., including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

Indemnification

You hereby indemnify to the fullest extent Realstats B.V. from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

Severability

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

Variation of Terms

Realstats B.V. is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

Assignment

The Realstats B.V. is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification.

However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between Realstats B.V. and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

Governing Law & Jurisdiction

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the EU laws. These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided.

Let's get in touch

Helllo@realstats.com

Kantoor Rotterdam

Blaak 555 (22e verdieping)

3011 GB Rotterdam

Kantoor Amsterdam

Overschiestraat 61

1062 XD Amsterdam

Realstats B.V. 2024 All rights reserved. 

KvK 83064575