Privacy Policy

Ingangsdatum: 1 januari, 2023

Realstats B.V. ("ons", "wij", of "onze") exploiteert de website (hierna te noemen de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn via de website.

Definities

Service

 • Service is de website die door Realstats B.V. wordt geëxploiteerd.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of aan de hand van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te verstrekken en te verbeteren.

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens:

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam

Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en wij houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Indien u echter geen cookies accepteert, kan het zijn dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van Gegevens

Realstats B.V. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de Dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenzorg en ondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verstrekken, zodat wij de Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van de Dienst te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Overdracht van Gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Realstats B.V. zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Realstats B.V. kan uw Persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Realstats B.V. te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • Als Europese burger heeft u onder de GDPR bepaalde individuele rechten. U kunt meer te weten komen over deze gidsen in de GDPR-gids.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service mogelijk te maken ("Service Providers"), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

 • Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst. Lees het privacybeleid voor Google Analytics hier:Google Analytics.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service is niet gericht op personen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: hello@realstats.com.

ENGLISH VERSION

Effective date: 1st of January, 2023

Realstats B.V. ("us", "we", or "our") operates the website (here in after referred to as the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from website.

Definitions

Service

 • Service is the website operated by Realstats B.V..

Personal Data

 • Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

Usage Data

 • Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Cookies

 • Cookies are small files stored on your device (computer or mobile device).

Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name

Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and we hold certain information.

Cookies are files with a small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Other tracking technologies are also used such as beacons, tags and scripts to collect and track information and to improve and analyse our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Realstats B.V. uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to - and maintained on - computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Netherlands and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Netherlands and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Realstats B.V. will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

 • Legal Requirements

Realstats B.V. may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Realstats B.V.
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

As an European citizen, under GDPR, you have certain individual rights. You can learn more about these guides in the GDPR Guide.

Security of Data

The security of your data is important to us but remember that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service. Read the Privacy Policy for Google Analytics here: Google Analytics.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please feel free to contact us at: hello@realstats.com.

Kantoor Rotterdam

Blaak 555 (22e verdieping)

3011 GB Rotterdam

Kantoor Amsterdam

Overschiestraat 61

1062 XD Amsterdam

Realstats B.V. 2024 All rights reserved. 

KvK 83064575